Savet roditelja

Škola ima Savet roditelja, sa sledećom organizacijom i načinom rada:

 • U Savet roditelja škole bira se po jedan predstavnik roditelja učenika svakog odeljenja;
 • Savet roditelja predlaže predstavnike roditelja dece, odnosno učenika u organ upravljanja;
 • Savet predlaže svog predstavnika u stručni aktiv za razvojno planiranje i u druge timove ustanove;
 • Savet predlaže mere za osiguranje kvaliteta i unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada;
 • Savet učestvuje u postupku predlaganja izbornih predmeta i u postupku izbora udžbenika;
 • Savet razmatra predlog programa obrazovanja i vaspitanja, razvojnog plana, godišnjeg plana rada, izveštaje o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i o samovrednovanju;
 • Savet razmatra i prati uslove za rad ustanove, uslove za odrastanje i učenje, bezbednost i zaštitu dece i učenika;
 • Savet daje saglasnost na program i organizovanje ekskurzije, odnosno programe nastave u prirodi i razmatra izveštaj o njihovom ostvarivanju;
 • Savet razmatra i druga pitanja utvrđena Statutom;
 • Savet roditelja svoje predloge, pitanja i stavove upućuje organu upravljanja, direktoru i stručnim organima ustanove.
 • Savet bira predsednika i zamenika predsednika iz reda članova Saveta. Kandidate za predsednika i zamenika predsednika ima pravo da predloži svaki član Saveta.
 • Sednici Saveta obavezno prisustvuje direktor škole
 • Način izbora Saveta roditelja ustanove uređuje se Statutom ustanove, a rad poslovnikom Saveta.

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava